Vrijwilligersbeleid                              1 EGELANTIER logo

Pijlers van vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersbeleid is gebaseerd op drie pijlers, te weten:
 visie
 voorwaarden
 verbintenis

Aanname
Als vrijwilligersorganisaties willen graag zo veel mogelijk vrijwilligers aantrekken. Er is altijd wel wat te doen. Maar de schade die een verkeerde vrijwilliger kan aanrichten is enorm, niet alleen voor de organisatie , maar ook voor deelnemers aan de activiteiten. Het kost je wat moeite om bij ons aan de slag te komen, omdat we vrijwilligerswerk en het werken met minderjarigen serieus nemen. Daarom vragen we je ook om een Verklaring Omtrent Gedrag. Alle medewerkers ondertekenen een gedragscode en de vrijwilligers overeenkomst. Een relatief zware selectie, maar dan maak je deel uit van een gezellige club waar de vrijwilliger en klant op handen gedragen worden.
Introductie

Voordat de vrijwilliger voor de eerste keer komt werken, wordt er een introductie-programma doorlopen.
Zo’n programma bevat de volgende drie elementen:
 kennismaking met het werk
 kennismaking met de andere medewerkers
 kennismaking met de organisatie

Werkafspraken en vrijwilligersovereenkomst

Het maken van werkafspraken biedt op de eerste plaats duidelijkheid: wat wordt er van de vrijwilliger verwacht en wat kan de vrijwilliger van de organisatie verwachten; wat zijn de wederzijdse rechten en plichten. Het schriftelijk vastleggen van de afspraken biedt uiteraard de meeste duidelijkheid. Door het ondertekenen van de afspraken, in een zogenaamde vrijwilligersovereenkomst, geven beide partijen aan het met de gemaakte afspraken eens te zijn.

BELONEN VAN VRIJWILLIGERS
Inleiding
Bij het woord beloning wordt al snel gedacht aan een financiële vergoeding. Bij vrijwilligerswerk heeft beloning veel meer te maken met aspecten zoals:
 waardering en erkenning
 rechtvaardigheid
 zekerheid
 veiligheid
 identiteit en status

Arbeidsvoorwaarden
Het scheppen van goede arbeidsvoorwaarden is noodzakelijk om vrijwilligers voor onze organisatie te behouden. Wat er geregeld moet worden, is afhankelijk van de omstandigheden, dat willen zeggen de organisatie, de vrijwilligers en de activiteiten die worden verricht.

Onkostenvergoeding
In onze organisaties worden de door vrijwilligers gemaakte onkosten, zoals de reiskosten, vergoed. Vrijwilligerswerk wordt weliswaar niet verricht voor het geld, maar het mag niet zo zijn dat vrijwilligers er financieel op moeten toeleggen.

Wat zijn de belangrijkste kosten?
Op de eerste plaats uiteraard de gemaakte reiskosten, het woon-werk verkeer. Daarnaast, afhankelijk van het soort werk dat wordt gedaan, telefoon-, fax- en portokosten, kosten voor schrijfbenodigdheden, maar ook eventuele andere noodzakelijk gemaakte kosten.

Wijze van vergoeden van de kosten.

Natuurlijk worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Deze vergoeding is niet aan een maximum gebonden, zolang de kosten door middel van kwitanties en bonnen zijn te verantwoorden.
Op de tweede plaats worden de gemaakte autokosten vergoed, hierbij kan de ANWB-norm worden aangehouden.

Verzekeringen
Tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger schade aanrichten of een ongeluk krijgen. Vrijwilligers mogen erop rekenen dat onze stichting, waar zij zich vrijwillig voor inzetten, hen voldoende heeft verzekerd tegen de risico’s die ze lopen bij het uitvoeren van het werk.

Interne communicatie, inspraak en medezeggenschap
Een veel gehoorde klacht van vrijwilligers is dat ze onvoldoende of te laat worden geïnformeerd. Werken met vrijwilligers betekent veelal werken met mensen die slechts enkele uren per week aanwezig zijn.
Inspraak en medezeggenschap zijn belangrijk omdat het de betrokkenheid van de medewerkers vergroot. Wij als organisatie nemen uw ideeën, wensen en meningen serieus .

Op welke wijze is inspraak en medezeggenschap georganiseerd?
De mogelijkheden zijn:
 werkoverleg
 aanspreekpunt met het management
 vrijwilligers overleg

Waarover moeten vrijwilligers meepraten?
 leiding en structuur; hoe wordt vormgegeven aan de inrichting van de organisatie
 uitvoering van het werk; hoe wordt het werk verricht

In alle gevallen moeten vrijwilligers in ieder geval kunnen meepraten over de uitvoering van het eigen werk.

Vormen van waardering

Een veel gehoorde klacht van vrijwilligers is dat zij weinig waardering krijgen voor het werk dat zij doen. Dit wordt uiteraard zeer frustrerend gevonden en is vaak de reden om te stoppen met vrijwilligerswerk.
Als organisatie beseffen we dit terdege, een gemeend schouderklopje heeft een grote uitwerking. De waardering, voor al het werk dat onbetaald wordt verricht, is één van de belangrijkste.
Onze waardering drukken wij uit in allerlei voorzieningen en kleinere of grotere attenties.
Bij voorzieningen kunt u denken aan:
 mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering
 werkbegeleiding
 parkeermogelijkheden en veilige fietsenstalling
 plek om persoonlijke spullen (veilig) op te bergen
 personeelsblad of vrijwilligerskrant
 faciliteiten (bijv. gereduceerde prijs, gratis entree, consumpties)

Bij attenties kunt u denken aan:
 Een feestje of
 kerstpakket of
 sinterklaassurprise of
 attentie bij, jubileum, ziekte, etc.

Vastgesteld juli 2015
Bestuur stg. Gemeenschapshuis de KlinK.