Status van het bestuursreglement

Het bestuursreglement is volgens de nieuwe Drank- en Horecawet van 1 januari 2013 een voorwaarde voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning door paracommerciële rechtspersonen zoals dorpshuizen. De gemeente toetst of het voorgelegde bestuursreglement voldoet aan de wet.

Volgens artikel 9 van de nieuwe Drank- en Horecawet moet het bestuursreglement:

 • Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden uit oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt.
 • Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank te allen tijde geschiedt door op dit gebied gekwalificeerde personen. Onder gekwalificeerde personen rekent de wet personen die in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne en bar-vrijwilligers die geïnstrueerd zijn.

–     De paracommerciële rechtspersoon houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig.

 • Aangeven op welke dagen en tijdstippen bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Deze dagen en tijdstippen worden duidelijk zichtbaar in de accommodatie aangegeven.

–     Krachtens een algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud van het reglement.

Preambule

In overweging nemende dat:

 • rechtspersonen, geen BV of NV zijnde, met dorpshuizen, multifunctionele centra of sociaal-culturele accommodaties op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
 • een rechtspersoon, geen BV of NV zijnde, met een dorpshuis, multifunctioneel centrum of sociaal-culturele accommodatie waar ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt, dient te beschikken over een drank- en horecavergunning (voor organisaties als bedoeld in artikel 4 Drank- en Horecawet);
 • Omdat een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de accommodatie waarborgen; heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcoholverstrekking voor dorps-   huizen, multifunctionele centra en andere sociaal-culturele accommodaties vastgesteld’.

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken

Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

 1. Sociale Hygiëne

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de dorpshuizen, multi-functionele centra en sociaal-culturele accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- Horecawet en verwante regel-geving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen, en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 1. Leidinggevenden

Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van het dorpshuis, multifunctioneel centrum of de sociaal-culturele accommodatie. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

 1. Barvrijwilliger

Een vrijwilliger, die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 5 van dit bestuursreglement

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:

 • Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 5 vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’.
 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

–     De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrenzen of leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie aangegeven.

–     Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten                                      van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed   van andere psychotrope stoffen verkeert.

–     Het is verboden in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van   andere psychotrope stoffen dienst te doen in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit. 

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.

Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2

Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van het dorpshuis/multifunctioneel centrum zijn:

maandag van … 08.30 – 02.00…………………………………………………………

dinsdag van …   08.30 – 02.00………………………………………………………..

woensdag van    08.30 – 02.00………………………………………………………..

donderdag van   08.30 – 02.00……………………………………………………….

vrijdag van ……  08.30 – 02.00……………………………………………………….

zaterdag van …  10.00 – 02.00……………………………………………………….

zondag van …… 10.00 – 24.00  ………………………………………………………

 1. Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:

maandag van …13.00 – 02.00……………………………………………………………………………

dinsdag van …   13.00 – 02.00…………………………………………………………………………

woensdag van    13.00 – 02.00…………………………………………………………………………

donderdag van    13.00 – 02.00…………………………………………………………………………

vrijdag van ……  13.00 – 02.00…………………………………………………………………………

zaterdag van …   13.00 – 02.00………………………………………………………………………

zondag van ……  13.00 – 24.00………………………………………………………………………

Artikel 5 Kwalificatienormen en instructie ‘barvrijwilliger’

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: Barvrijwilligers

 • zijn tenminste 18 jaar oud, zijn geïnstrueerd overeenkomstig de bijgevoegde

instructie ‘barvrijwilliger’;

 • staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.

Het bestuur en/of de leidinggevenden genoemd op de vergunning geven de huidige en nieuwe vrijwilligers een korte instructie:

 • over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden bevorderd;
 • de huis- en gedragsregels, conform het gestelde in artikel 6, en de sociale vaardig-heden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Aan de vrijwilligers wordt dit bestuursreglement en deze barinstructie versterkt.

In de accommodatie is een inzagenexemplaar beschikbaar voor vrijwilligers van het cursusboek Sociale Hygiëne van de SVH-uitgeverij. Hetzelfde geldt voor uitgaven van brancheorganisaties met informatie over aspecten van de drank- en horecawetgeving.

Het bestuur wijst de vrijwilligers op de inhoud van, en de mogelijkheid om, de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen via de website van de Vrijwilligersacademie: http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/

Artikel 6 Huis- en gedragsregels

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Het bestuur maakt afspraken met leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 2) omtrent het drinken van alcohol gedurende hun bardienst.

Artikel 7 Voorlichting

Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 5) worden goed zichtbaar in de accommodatie opgehangen.

Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Artikel 8 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

Conform de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur. Uit hoofde van zijn verantwoor-delijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Datum: 02 april 2015

Namens het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis de KlinK te Venlo

S. BRUGMANS  voorzitter