Huishoudelijk reglement

Door uw bezoek aan wijkgebouw  “De Egelantier” verklaart u zich akkoord met onderstaande huisregels. Wij verzoeken u dan ook om hiervan goed kennis te nemen.

Algemene regels:

 • Aanwijzingen van onze medewerkers over veiligheidsvoorschriften en/of huisregels, dient u onmiddellijk op te volgen.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen aan controles op wapen- en/of drugsbezit.
 • Consumpties dient u contant of met de zgn. :”Egelantier-munten” af te rekenen.
 • Aan bezoekers, jonger dan 18 jaar, worden geen alcoholische dranken verstrekt, ook niet als ze onder begeleiding zijn van een volwassene.
 • Bezoekers dienen de normen en waarden, die in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk zijn, te respecteren.

Het is ten strengste verboden bij uw bezoek aan de Egelantier:

 • In het bezit te zijn van drugs, drugs te gebruiken of drugs te verhandelen
 • In het bezit te zijn van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen.
 • Geweld te gebruiken of te dreigen met geweld.
 • Door woorden of gebaren personen seksueel te intimideren.

Het is niet toegestaan:

 • Glaswerk mee te nemen op de dansvloer of buiten het gebouw. (terras uitgezonderd)
 • Bij het verlaten van het gebouw geluidsoverlast voor de omwonenden te veroorzaken.

Toegang tot de accommodaties van de Egelantier wordt geweigerd:

 • Aan bezoekers die, kennelijk, aangeschoten of dronken zijn.
 • Aan bezoekers die, bij een eerdere gelegenheid, de toegang is ontzegd.

Bij constatering van een misdrijf:

 • Wordt door de leiding van de Egelantier direct de politie ingeschakeld, aangifte gedaan en/of een klacht ingediend.
 • Worden aangetroffen verboden producten of voorwerpen ( zoals drugs en wapens) in beslag genomen en overgedragen aan de politie.

Bij huisvredebreuk:

 • Zal in voorkomend geval, bij het niet opvolgen van het opgelegde “huisverbod” de politie worden ingeschakeld.

Het bestuur en vrijwilligers van Stg. Gemeenschapshuis de KlinK, zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, tijdens het bezoek aan de accommodaties van de Egelantier.